Prechod na navigáciu Hlavné menu
Stavebné bytové družstvo Ružomberok

Postup obstarávania tovarov a služieb

Postup obstarávania
Postup pri obstarávaní tovarov a služieb podľa zákona č. 205/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov v znení   neskorších   predpisov.

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených s vykonávaním správy bytových domov (ďalej Obstarávanie) Stavebným bytovým družstvom Ružomberok, so sídlom Bystrická cesta 2028, Ružomberok (ďalej SBD).

V súlade so Zákonom a znením Zmluvy o výkone správy, bude SBD pri Obstarávaní postupovať nasledovne:

 

I. Poruchy technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok

   Odstránenie zabezpečí SBD v čo najkratšom čase od zistenia alebo oznámenia ohrozujúceho stavu vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky. O vykonaní prác, rozsahu a zhotoviteľovi rozhodne SBD a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, so zohľadnením čo najkratšieho času nástupu na vykonanie prác.

 

II. Havarijný stav spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pravidelné odborné prehliadky a skúšky a odstránenie závad vyhradených technických zariadení v dome, opravy a práce, ktorých vykonanie je uložené zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, odstránenie poistnej udalosti na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu

   Odstránenie zabezpečí SBD v čo najkratšom čase od zistenia alebo oznámenia havarijného stavu, príp. v určených termínoch, vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky.

O vykonaní prác, rozsahu a zhotoviteľovi rozhodne SBD a to aj bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade dodávateľského zabezpečenia vykonania prác SBD zohľadní termín nástupu na vykonanie prác a ich odovzdania, referencie z vykonávania požadovaných prác a ich cenu. Ak vlastníci doručia SBD pred oznámením termínu vykonania prác alebo pred ich objednaním dodávateľsky, rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny, schválené spôsobom určeným Zákonom, SBD zabezpečí vykonanie prác schváleným zhotoviteľom. To neplatí, ak s vybraným zhotoviteľom nedôjde k dohode o vykonaní prác v určenom termíne. Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.

 

III. Zabezpečenie bežnej prevádzky, údržby a opráv spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva 

   Zabezpečí SBD vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky a to aj bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v prípade, ak splnomocnení zástupcovia vlastníkov nedoručia SBD v určenom termíne rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny. Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.

 

IV. Obstarávanie iných tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených s vykonávaním správy bytových domov

   Vykonanie prác alebo dodanie služieb zabezpečí SBD vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky tak, aby boli dojednané čo najvýhodnejšie podmienky v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov (kvalita prác a materiálov, referencie zhotoviteľa, cena, záruky, termíny). Ak vlastníci doručia SBD pred oznámením termínu vykonania prác alebo pred ich objednaním dodávateľsky, rozhodnutie o výbere zhotoviteľa prác a schválení ich ceny, schválené spôsobom určeným Zákonom, SBD zabezpečí vykonanie prác schváleným zhotoviteľom. Pri výbere uskutočnenom SBD z viacerých cenových ponúk, po skončení výberu zhotoviteľa SBD zverejní cenové ponuky spôsobom v dome obvyklým - na nástenkách vo všetkých vchodoch domu.
Priebežné zverejňovanie postupu Obstarávania a zverejňovania cenových ponúk na mieste v dome obvyklom sa nevzťahuje na Obstarávanie vykonané vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


334476

Úvodná stránka